INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I. Správce osobních údajů
MUDr. Boris Hronza…………………… (jméno a příjmení, nebo obchodní firma)
44065981………………………………… (identifikační číslo osoby – IČO)
67401 Třebíč, Vltavínská 1289…………… (sídlo)
Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
II. Účel/y zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem
 poskytování zdravotních služeb
 vykazování hrazených zdravotních služeb
 vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
 sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
 organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
 vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají
z předpisů upravujících daně a účetnictví
III. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je
 splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně
spotřebitele)
 splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby
(tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)
IV. Příjemci osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních
případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné
nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše
popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování
osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.
V. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou
č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu
III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a
následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.
VI. Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:
 právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž
bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou
jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
 popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost
osobních údajů ověřit;
 zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení
jejich použití;

 jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno,
zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
 právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje,
které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás
vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat
nesmíme;
 právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem
jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních
údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na
základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování
zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za
zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.
 právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních
údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u
dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde
došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních
údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
VII. Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho
dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému
zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku
vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné
oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále
tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem.
Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní
služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d)
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout
osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Informace o zpracování pro zaměstnavatele
Tuto informaci je třeba dát novým zaměstnancům v písemné formě a nechat si potvrdit převzetí.
Jako správce osobních údajů musíte prokazatelně informovat zaměstnance o tom, které osobní
údaje zpracováváte a za jakým účelem, a také o tom, jaká práva mají. K tomu slouží informace o
zpracování osobních údajů.

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH

ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I. Správce osobních údajů
……………………………………………… (jméno a příjmení, nebo obchodní firma)
……………………………………………… (identifikační číslo osoby – IČO)
……………………………………………… (sídlo)
……………………………………………… (elektronická adresa)
Správce je zaměstnavatelem v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů.
II. Účel/y zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem
 plnění našich povinností podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a předpisů upravujících
pojistné, daně a účetnictví, zejména odvádění pojistného na zdravotní pojištění a sociální
zabezpečení, daně z příjmu fyzických osob, vedení mzdové agendy, vedení evidence pracovních
úrazů a nemocí z povolání, provádění případných srážek mzdy a evidence našeho hospodaření
III. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je
 splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 563/1991
Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na
zdravotní pojištění a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)
 splnění závazků z pracovní smlouvy
IV. Příjemci osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních
případech kromě Vás být: zaměstnavatel, vedoucí zaměstnanci a orgány veřejné moci v mezích
stanovených právními předpisy. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů
zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů
uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.
V. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu trvání smlouvy.
VI. Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:
 právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž
bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou
jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
 popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost
osobních údajů ověřit;
 zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení
jejich použití;
 jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno,
zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;

 právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje,
které zpracováváme k jiným účelům, než je odvádění pojistného na zdravotní pojištění a sociální
zabezpečení, daně z příjmu fyzických osob, vedení mzdové agendy, vedení evidence pracovních
úrazů a nemocí z povolání, provádění případných srážek mzdy a evidence našeho hospodaření;
 právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem
jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních
údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na
základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v
případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o
ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště,
místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je
dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
www.uoou.cz.
VII. Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho
dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému
zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku
vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné
oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále
tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
Zpracování Vašich osobních údajů pro účely odvodu pojistného na zdravotní pojištění a sociální
zabezpečení a daně z příjmu fyzických osob, vedení osobního spisu a mzdové agendy, vedení evidence
pracovních úrazů a nemocí z povolání, provádění případných srážek mzdy a evidence našeho
hospodaření nám ukládá zákon. Ze zákona plyne i Vaše povinnost nám potřebné údaje poskytnout.